Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

ШҮЛҮКТЕР PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.12.2011 23:11

Александр Даржай

 

Тыва дылым


Сүзүүм болган авайымның сүдү ышкаш,

Сүүзүннүг, мага - боттан адырылбас,

Тынар агаар, сеткилимниң хөрзүнү бооп,

Тыва дылым, дамыр - ханда тудуш - тур сен

 

Кырган - ачам уран - мерген тоолундан

Кыштың узун кежээзинде сени танааш,

Маадырлыг өлбес чоннуң дылы - дыр деп,

Магадааштың, кезээ шагда ынакшаан мен.

 

Кашпал хемче шурай берген дидим кыстың

Өжээн - килең доюлдурар түрлүг ырын

Өшкүлерин дозуп чорааш, угбам уруг

Хаяларга чаңгыландыр ырлавыткан.

 

Ынай бодум ону дыңнааш, төрээн дылым,

Ыым келип, баарым адаа ажыш диген -

Ынчан сенден бир - ле дугаар ынакшылдың

Ыдык чаагай, өндүр арыын билген - дир мен.

 

Ыржым дүне. Чечектиг шык. Өглер удаан.

Ырак дээрниң сылдыстары көрүп турда,

Ынаам кыска сеткилимни ажыдарда,

Ынчан база буянныыңны көрдүм, дылым.

 

Чоннуң мерген сөзүн дыңнап, номнар номчааш,

Чогум байлааң, эртинелииң билдим, дылым.

Ооң соонда дүнелерде уйгум читкен,

Одум чырык, даңны атсы кывар болду.

 

Өөскүп кыпкан сеткил одун канчаптар мен,

Өртээр эвес, баглаар эвес - хоржок чорду:

Бодум чайгаар демир - үжүк сегирип ап,

Бодаан шүлүүм сенден бижип алыр - дыр мен.

 

Тыным болган тыва дылым, кызыгааржок

Октаргай дег делгем - дир сен, байлак - тыр сен.

Оглуң менден эртинеңни харамнанма,

Тыртым болба, дээжизин хайырлап чор.

 

Сен чок черге - сеткил - чүрээм куруг - хоозун,

Сен чок черге - хову кезээн каңмыыл - дыр мен.

Чаагай чолум, алдар адым сенде тудуш,

Чалгын - чакпам болуп чор сен, Тыва дылым!

 

 

 

Андрей Дементьев

Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Случается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый Год не шлём им поздравлений.
А в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. Они следят за нами
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержал экзамен
На мужество, на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!Андрей Дементьев


* * *
Башкыларны уттуптар деп семевеңер. 
Олар бисти үргүлчү-ле сактып чоруур.
Оожум, ыржым өрээлинде оруп алган
Манап орар – эки сөсту, бисти база. 

Эвээш-биче чыглып, душчуп кээривис –
Эргим ынак башкывыска байырлал-дыр.
Сургуулдарнын чедиишкини, тиилелгези –
Шуптузу-ла башкывыска өөрүшкү-дур.

А бис арай тоомча чок апаар-дыр бис:
Чаа чылда байыр безин чедирбейн баар.
Чайывыс чок азы анаа чалгаараан боор,
Аралашпас, чагаалашпас, долгашпас-даа.

Олар бисти манап орар. Сагыш човап,
Шыдамыктың, шынчының-даа, чолдугнуң-даа
Шылгалдазын тудуп эрткен бистер дээштиң,
Омаа дендеп, чоргаарланып, йөрээп орар.

Башкыларны уттуптар деп семевеңер. 
Байгы унген күжү халас барбас болзун.
Уран-мерген башкылар-биле
Россиявыс алдаржаан-даа.
Ажы-төлү сорук кирип,
Ада-чуртун сурагжыткан.
Башкыларны уттуптар деп семевеңер !  

Меңги  Ооржак очулдурган."Шын" солун, 2010 чылдын декабрь 25.

p style=p style=br /

Обновлено 25.01.2012 21:41
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Комментарии

 
+6 #3 mongush salim 09.12.2012 02:50
Men baza bo shuluktu ochuldurup shenedim. sonuurgaar bolzunarza, bo:
Башкыларны кажанда-даа утпаалыёар.
Олар бис дээш ам-даа х=лзеп чоруур болгай.
«Бажы-биле чиде бээр т=лдер боор» деп,
Оожум куруг =рээлдерде манап орар.
К=вей чылдар эрткен-даа бол, чыглып кээр бис –
Башкыларга ол дег чырык \е турбас.
К=рг\з\глер, тиилелгевис, чедиишкиннер –
Башкыларныё ==р\шк\з\, чоргааралы.
Чамдыкта бис оларны тооп к=рбейн баар бис:
Чаа-чылда байыр безин чедирбес бис.
Чайывыстыё чогу ол бе, чалгаавыс бе –
Чагаалажып, аалдашпас, долгашпас бис.
Олар бисти манап чоруур. Тура-сорук,
Шынчы чорук шылгалдазын ажып эрткен
Оолдары, уруглары бис дээш ==р\п,
Чырык х=ён\н х=йге-чонга чугаалаксаар.
Чуртувустуё чоргаарланыр маадырлары –
Башкыларны кажанда-даа утпаалыёар.
Чуртталгада кылган ижи, буян-кежии
Мактал, алдар, /нелелди алыр болзун.
Башкыларны кажанда-даа утпаалыёар!
Цитировать
 
 
+4 #2 Аянмаа 17.09.2012 08:24
Четтирдивис! Тыва дылче очулганар аажок дузалады.Ам-даа очулгалар болгаш шулуктеринер немежип-ле турар болхун!
Цитировать
 
 
+4 #1 Эмма 23.01.2012 14:57
Спасибо, очень пригодилось.
Цитировать
 

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ