Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Кол арын
«Кижи болуру— чажындан, аът болуру — кулунундан» PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.02.2013 18:01

Валерия Конгар


(Аналитиктиг чүүл)

Ажы-төл кижизидери — ындыг-ла амыр эвес үүле. Сактырга белен ышкаш сагындырар, а херек кырында ол ындыг эвес. Ынчалзажок уругларның кижизидилгези-биле холбашкан айтырыглар, шынап-ла, өг-бүле бүрүзүнде болганчок таваржып турарын билир бис. Чамдык ада-иелер кижизидилге ажылынга хамаарышкан бергелерни ажып эртип алыр, а бир чамдыктары ук айтырыгны шиитпирлеп шыдавас. Орус чоннуң «Чүнү тарыыр сен, ону ажаар сен» деп үлегер домаанда кончуг шын чугаалаан. Чаш кижиниң кижизидилгезинге ада-ие кандыг ужур-дузалыг болурул, оларның кыраан назыны оон хамааржыр, тодаргайлаарга, ада-ие уругларын күш-ажылчы, кызымак, биче сеткилдиг, дузааргак кылдыр өөредип кижизиткенинден аас-кежиктиг болгаш бүзүрелдиг назылыг болурунуң магадылалы бар.

 
 
Социал хоругларның психологтуг үндезини PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
17.02.2013 17:12

Анжела Байыр-ооловна Суктар,

Туранның №2 школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы.

Бичии уругларны кижизидеринге чаш чылдарның чугулазын чон билип, үнелеп чораан. «Кижи болуру чажындан, аът болуру кулундан» дижир.

Обновлено 17.02.2013 17:23
 
 
С.А.Сарыг-оолдуң шүлүк чогаалының эге аяннажылгазында орус дылдың сөстерин ажыглаанының онзагайы PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
13.02.2013 17:10

М.Н.Ооржак,

Туранның №2 школазының башкызы.

 

Тыва шүлүктүң эге аяннажылгазының дугайында шинчилекчилер С.Б.Бюрбю «Аныяк чогаалчыларга дуза», Б.Д.Ховеңмей «Тываның шүлүк чогаалы», А.С.Төгүй-оол «Тыва шүлүк чогаалының тургузуун шинчилээриниң шенелдези», У.А.Донгак «Тыва шүлүкте эге аяннажылга деп ажылдарында бижээн. Ук шинчилелдерден алгаш көөрге, тыва шүлүктүң рифмазы азы аяннажылгазы одуругнуң эгезинде доктаай берген болуп турар. Ол бүгү тыва дылдың база түрк шүлүк чогаалының онзагай шынары-биле тайылбырлаттынар.

Обновлено 13.02.2013 18:14
 
   
Тывалар — бурун чоннуң салгалы бис PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
09.02.2013 21:46

Светлана БАЛЧЫР 

интервьюну кылган.

Хоочуннуң мерген угаадыы

Шагаа байырлалының бүдүүзүн­де бистиң корреспондентивис С.Балчыр бүгү чонувустуң эң-не хүндүлеп, мөгейип чорууру улуг назылыг өгбевис – төөгү эртемнериниң доктору, делегейниң дириг эртинези аттың эдилекчизи, «Чүс чылдың кижизи», Тываның Улустуң чогаалчызы, этнограф М.Б.Кенин-Лопсанга чедип, амыр-мендизин айтырып четкен. Назы-хар улгадып, адак аартаан-даа бол, Монгуш Борахович чаңчыккан аайы-биле «казанаанда» ажылдавышаан, амыр-менди олурары өөрүнчүг. «Шынның» корреспондентизинге өгбевистиң берген интервьюзун номчукчуларывыска сонуургаттывыс.

Обновлено 09.02.2013 21:51
 
 
Куулар Черлиг-оолдуң "Шораан" деп тоожузунга кичээл-конференция PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
09.02.2013 21:12

Кужугет Шончалай Ивановна,

Баян-Тала школазының тыва дыл, чогаал башкызы.

Сорулгазы: 1. «Шораан» деп тоожуга алган билиглерин катаптап, билиин ханыладыры

 

2. Дыңнадыглар кылып, класстың мурнунга аас-биле шын, тода чугаалаарын чедип алыр.

 

3. Тура-соруктуг, шыдамык, чуртталганы үнелеп билир, эки кижилер болурунга кижизидер.

Обновлено 09.02.2013 21:30
 
   
ШАГАА БАЗА ЁЛКАЛЫГ БОЛЗА... PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
06.02.2013 20:59

Биченей М.Т.

Шагаан-Арыг хоорай.

 

Тыва чаа чыл — Шагаа дугайын авам кижиден дыңнаан чүүлдеримни дыка бижиксеп чордум. Бир-ле чылын телевизорга пөстер баглап каан тал көргеш, авамның чугаазы шын-дыр, ам-на тыва чон эрги үеде тываларның шагаа эрттирип чораанын эгелээни ол-дур деп бодаан мен.

Обновлено 07.02.2013 20:49
 
   


Страница 13 из 18
Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ