Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Удавас өөреникчилерниң билиг хыналдазы эгелээр PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
10.10.2012 20:37

Удавас, октябрь 20 ажып турда, Тываның школаларынга күскү мониторинг  эгелээр. Силерниң кичээнгейиңерге 5-ки класска чижек хыналда ажылды парладывыс. ТР-ниң Өөредилге аямызының Национал школа хөгжүдер институдунуң  эртемденнери болгаш республика башкылары сүмелешкеш, тыва дылга хыналда ажылдарны 3 кезектиг (А, В, С) кылдыр тургузарын 2012 чылдың майда дугурушкан.

 

Тыва дыл

5 класс I вариант I кезээ

Тайылбыр: 1-ги кезээнге чаңгыс шын харыыны бээр.

А1. Дараазында сөстер кайы чугаа кезээнге хамааржырыл?

Мен, сен, ол.

1) чүве ады 3) сан ады

2) демдек ады 4) ат орну

А2. Чаңчыл ёзугаар эгезин Т-биле эгелеп бижиир сөс.

1) торга 3) Туран

2) тоожу 4) тоорук

А3. Үнериниң падежинде сөстү тып.

1) аътты 3) эжикте

2) бажыңдан  4) номнуң

А4. Ийиги арында, хөйнүң санында ат орнун тып.

1) олар 3) мен

2) силер 4) бистер

А5. Дараазында схемага тааржыр сөс каттыжыышкынын тып.

ч.а. + к.с

1) школаже баар 3) күскү бүрүлер

2) хүннүң херели 4) даштыг орук

II кезээ

Бердинген домактарны кичээнгейлиг номчааш, В1-В-4 дугаар онаалгаларны кылыӊар. (2-ги кезээнде онаалгаларны 2 баллдар-биле үнелээр)

1. Суур чурттакчылары сиген кезип турганнар. 2. Өөреникчилер, сигенни кургадыр чадып көрүңер. 3. Тиилекчилерни дарга шаңнап, мактаан.  4. Уруглар кандыг ажыктыг ажыл кылганыл?

В1. Бирги домакты кежигүннер аайы-биле сайгарыңар.

В2. Кыйгырыг домааның дугаарын сан-биле айтыңар.

В3. 4-кү домактан демдек адын ушта бижиңер.

В4. Дараазында сөстерни тургузуунуӊ аайы-биле сайгарыӊар:

тайгаларга, ыяштыг, хойжувус

III кезээ

C1. «Орай күс» деп кыска чогаадыгдан бижиӊер. (5-8 домак,

5 балл-биле үнелээр.


 

br style=

Обновлено 10.10.2012 20:48
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ