Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Алдын сөстер аайлажып, мөңгүн сөстер мөөңнежип-ле турзунам! PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
19.10.2012 19:40

 

Бистиң республикада бо чылын чарлаттынган Тыва чогаал чылының база бир көскү хемчеглериниң бирээзи - Тываның Чогаалчылар эвилелиниң 70 чыл оюн демдеглээни. С.Б.Пюрбю аттыг Улусчу чогаадылга төвүнге октябрь он сесте болган бо байырлалга кижи бажы кизирт, аът бажы козурт болган дизе хөөредиг эвес. Чогаалчыларга, болгаш келген аалчыларга ТР-ниң Чазааның мурнундан А.П.Дамба-Хуурак, Культура яамызының сайыды В.О. Донгак, Дээди Хуралдың  Өөредилге, культура, аныяктар политиказының база спорт комитединиң даргазы  И. П. Самойленко, ТР-ниң Чурукчулар эвилелиниң  даргазы А.Н. Баранмаа, Композиторлар эвилелиниң даргазы Е.К.Карелина, В.Көк-оол аттыг национал театрның директору С. Ириль болгаш өскелер-даа байыр чедирип, моон-даа соңгаар улуг-улуг чедиишкиннерни күзээннер.

Чогаал чылынга таварыштыр чарлаттынган мөөрейниң түңнелдерин көрүкчүлер-биле бир деңге  мөөрейниң киржикчилери  база четтикпейн манап олурганы чугаажок. Бо чылгы мөөрейде чогаалчы бүрүзү аттарын айытпайн, мөөрейниң негелдезиниң аайы-биле, шола аттар-биле чогаалдарын киириштиргени солун болган.  "Критика" талазы-биле  ажылдарны РФ-тиң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү М.А.Күжүгет, Тываның ном үндүрер чериниң кол редактору Н.Ш.Куулар, ТР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң Баштаар чериниң кежигүнү Л.Д.Лудуп (жюри даргазы) оларның  үнелээни-биле  Уран Донгак (шола ады - Шолбан), Людмила Мижит (Севил), Шолбан Монгуш (Кара-Сай) шаңналдыг черлерже кирип, Культура яамызының Хүндүлүг бижиктери база 15,10,5 муң рубльдиң сертификаттары-биле шаңнатканнар.

Дараазында кол мөөрейниң шииткекчилери филология эртемнериниң кандидаттары С.С. Комбу, У.А.Донгак, К.Б. Доржу база чогаалчылар А.О.Хертек, Ш.М.Суван олар  31 ажылды сайгарып көргеннер. Негелдеге дүүшпес (авторлары шола аттарын айытпаан) чамдык ажылдарны комиссияның шиитпири-биле конкурстан ужулган. Ам ук мөөрейниң түңнелдери-биле таныжаалыңар:

"Уран чечен очулга"

1. Лудуп Роман Дамдынович.

2. Куулар Николай Шагдыр-оолович.

3. Монгуш Салим Сергеевич.

"Проза"

1. Куулар Николай Шагдыр-оолович.

2.   Лудуп Роман Дамдынович.

3. Ооржак Лидия Хорагаевна.

"Драматургия"

1.  Мижит Эдуард Баирович.

2. Куулар Наталья Хойлак-ооловна.

3. Конгар Алексей Борисович.

"Поэзия"

1.  Мижит Эдуард Баирович.

2. Ондар-Мааты-оол Шончалай.

3. Куулар Николай Шагдыр-оолович.

Аныяк өскенниң мөзү-бүдүжүн хевирлээринге киирген ачы-хавыяазы дээш, Тыва Республиканың Өөредилге яамызының Хүндүлел бижиктери-биле  Булуң-Терек ортумак школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы, шүлүкчү Тюлюш Нина Тюлюшовнаны (Нина Эртине), ТГШИ-ниң эртем архивиниң эргелекчизи, чогаал шинчилекчизи Салчак Василий Савыровичини база ТР-ниң Аграрлыг лицейиниң тыва дыл болгаш чогаал башкызы, шүлүкчү Ооржак Лидия Хорагаевнаны шаңнаан.

ТР-ниң  Аныяктар херектериниң болгаш спорт яамызының сайыдының оралакчызы Буян Биче-оол аныяк чогаалчылар Доржу Казылганга, Соян Айлаңмаага, Виталий Петровка,  Салим Монгушка, Шолбан Монгушка Өөрүп четтириишкинниң бижиктерин тывыскан.

Тываның Чогаалчылар эвилелиниң даргазы Э.Б.Мижит чыылганнарга байыр чедирип чүве чугаалааш, эвилелге чаа кирген   ТывКУ-нуң  доозукчузу, тыва дыл болгаш чогаал башкызы  Ондар-Мааты-оол Шончалайга, ТР-ниң алдарлыг артизи  Альберт Хомушкуга база   билдингир тележурналист Откун Достай оларга кежигүн бадылергейлерни (билеттерни) байырлыг байдалга тывыскан.

Кежээниң эң хүндүлүг аалчылары болур Тываның улустуң чогаалчылары М.Б. Кенин-Лопсанга, Е.Т.Тановага, А.А.Даржайга, Ч.Ч.Кууларга база критик М.А.Хадаханэге улуг  хүндүткелдиң демдээ кылдыр чечектерни, белектерни өргээн база эң кол чүүл - чылыг чымчак сөстерни, сагыш-салыышкынны чыылганнар илередип турганы канчаар-даа аажок өөрүнчүг.

Тыва литератураның чылын, Культура аямазының дыңнатканы-биле, 2012 чылдың декабрьда хаар, ооң байырлыг хуралынга 30 ажыг тыва  чогаалчыларга ТР-ниң Чазак Баштыңы Ш.В. Кара-оол бедик күрүне шаңналдарын боду тыпсыр.

Байырлыг кежээниң ийиги кезээн Күрүнениң "Саян" ансамблиниң база Национал театрның артистериниң киржилгези-биле тургускан солун концерт уламчылаан. Ооң сценарийин Э.Б. Мижит бижээн, ооң оглу Айдемир Мижит режиссерлааны база онзагай. Ол дээрге А.Мижиттиң бо талазы-биле бирги ажылы болганын маңаа чугаалап каары артык эвес.

М.Ооржак көрген, билген, чурукка тырттырган,  дамчыткан.

 

 

 

 

 

 

 

Обновлено 19.10.2012 21:20
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ