Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Россияның база Тываның Чогаалчылар эвилелдериниң кежигүннери PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
23.10.2012 17:19

2012 чыл Тыва литература чылы болганда школаларда, ном саңнарында аңаа хамаарышкан дыка хөй хемчеглер эртип турар. Ынчангаш номчукчуларның болгаш башкыларның дилээ-биле дараазында даңзыны Тываның Национал музейиниң материалындан чара  парладывыс (2012 чылдың октябрь 23-түң байдалы-биле).

Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүннери:

1. Кенин-Лопсан Монгуш Борахович.

2. Танова Екатерина Туктуг-ооловна.

3. Хадаханэ Мария Андреевна.

4. Монгуш Василий Бора-Ховевич.

 

5. Чооду Кара-оол (Кара-Күске) Күнзекович.

6.  Куулар Черлиг-оол Чашкынмаевич.

7. Ирбижей Чечен Байкараевич.

8.  Даржай Александр Александрович.

9. Ховалыг Маадыр-оол Бартыштанович.

10. Суван Шангыр-оол Монгушевич.

11. Самдан Зоя  Баировна.

12. Ховалыг Артык Хом-Оттуковна.

13. Кужугет Мария Амын-ооловна.

14. Иргит Лидия Херлииевна.

15. Ондар Чылгычы Чимит-Доржуевич.

16. Шоюн Александр Сан-оолович.

17. Куулар Николай Шагдыр-оолович.

18. Комбу Сайлыкмаа Салчаковна.

19. Мижит Эдуард Баирович.

20. Лудуп Роман Дамдынович.

21. Донгак Уран Алдын-ооловна.

22. Принцева Инна Павловна.

23. Ооржак Менги Нагаан-оолович.

24. Комбу Бижек Дойлуевич.

25. Ондур Саяна Май-ооловна.

26. Хоюгбан Амыр Сатович.

27. Донгак Зоя Шомбуловна.

 

Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүннери:

1. Сагды Клара Чамыяңовна.

2. Татаринцева Маргарита Петровна.

3. Принцева Галина Ивановна.

4. Цаллагова Эмма Борисовна.

5. Санчай Людмила

6. Бегзин-оол Алексей Сарыгларович.

7. Бадра Игорь Иргитович (Игорь Иргит).

8. Тун-оол Октябрь Кыргысович.

9. Донгак Сылдыс Баазанович.

10. Мижит Людмила Салчаковна.

11. Маады Болат Бурунаевич.

12. Ондар Бавуужап Чадамбаевич.

13. Чульдум Кан-оол  Салчакович.

14. Ондар Бораш Серемааевич.

15. Комбу Алдын-кыс Чамзырыновна.

16. Маспык-оол Кара-оол Андреевич.

17. Ондар Алдын-оол Содунамович.

18. Бады-Монге Елена Тадар-ооловна.

19. Монгуш Мадон Балдыжыкович.

20. Хертек Артур Ойняр-оолович.

21. Даржай Шоома Молосковович.

22. Монгуш Виктор Чоптун-оолович (Чочагар Монгуш).

23.  Эртине Нина Тюлюшовна.

24.  Санчы Деспил-оол Донгакович.

25. Серенот Нина Даш-ооловна.

26. Монгуш Эрес-оол Садыйганович.

27. Очур Тайгана Хертековна.

28. Монгуш Биче Кускел-ооловна.

29. Самбый-оол Светлана Иргитовна.

30. Санчап Григорий Быратович.

31. Куулар Борис Хөөкүй-оолович.

32. Казырыкпай Борис Оюлович.

33.  Чөреве Кежик-оол Түлүшевич.

34. Ооржак Сергей Ынаажыкович.

35. Ооржак Лидия Хорагаевна.

36. Принцев Игорь Владимирович.

37. Данзын Маадыр-оол Монгушевич.

38. Тинмей Дозур-оол Лайзапович.

39. Монгуш Салим Сергеевич.

40. Монгуш Шолбан Александрович.

41. Салчак  Василий Савырович.

42. Доржу Клара Бурбулдеевна.

43. Доржу Чургуй-оол Михайлович.

44. Хомушку Альберт Кировович (2012 ч.)

45. Достай Откун  Монгушович (2012 ч.)

46. Ондар-Мааты-оол Шончалай (2012 ч.)

 

Обновлено 13.11.2012 17:27
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ