Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

Тываныӊ Улустуӊ чогаалчызы С.Б. Пюрбюнүӊ 100 харлаан оюнга тураскааткан республиканыӊ 9- 11 класстарыныӊ өөреникчилериниӊ аразынга эрттирген викторинаныӊ түӊнелдери PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
03.12.2013 15:50

Дата добавления: 2012-11-20

Автор: Оргкомитет

2013 чылдыӊ октябрь 21-ден ноябрь 4-ке чедир Тываныӊ Улустуӊ чогаалчызы С.Б. Пюрбюнүӊ 100 харлаан юбилейинге тураскаадып, республиканыӊ ниити өөредилге черилериниӊ 9-11 класстарныӊ өөреникчилериниӊ аразынга бот-тускайлаӊ (заочно) харыылаар викторинаны НШХИ-ниӊ тыва филология лабораториязы эрттирген.Чогаалчыныӊ чогаадыкчы ажыл-ижинге даянып тургускан викторинага республиканыӊ аӊгы-аӊгы школаларындан ниитизи-биле 55 ажылдар чагыг езугаар кирген. Ооӊ иштинде 2 ажылды комиссия кежигүннери айыттынган хуусаа езугаар орайтап келгенин, мөөрейниӊ негелдезин барымдаалааш хүлээп албаан.

Викторинага эӊ-не идепкейлиг киришкен школаларга Чеди-Хөл кожууннуӊ Хову-Аксы ниити өөредилге, Хову-Аксыныӊ ажык / ээлчеглиг ниити өөредилге, Тес-Хем кожуннуӊ Самагалтай дугаары 1 болгаш дугаары 2 ниити өөредилге, О-Шынааа, Кызыл-Чыраа, Чыргаланды ниити өөредилге, Эрзин кожууннуӊ Бай-Даг, Кызыл-Сылдыс, Мөрен ниити өөредилге, Каа-Хем кожууннуӊ Дерзиг-Аксы ниити өөредилге, Чаа-Хөл кожууннуӊ Ак-Дуруг ниити өөредилге, Чеди-Хөл кожууннуӊ Сайлыг ниити өөредилге, Тере-Хөл кожуннуӊ Кунгуртуг ниити өөредилге, Таӊды кожууннуӊ Балгазын, Кочетов ниити өөредилге, Мөнгүн-Тайга кожуннуӊ Кызыл-Хая ниити өөредилге, Улуг-Хем кожуннуӊ Шагаан-Арыг ниити өөредилге, Пии-Хем кожууннуӊ Туран дугаары 2, Аржаан, Хадыӊ сумузунуӊ Д.Л.Тинмей аттыг ниити өөредилге, Тожу кожууннуӊ Тоора-Хем ниити өөредилге, Ак-Довурак хоорайныӊ дугаары 4 ниити өөредилге, Кызыл кожуннуӊ Сукпак сумузунуӊ Б.И. Араптан аттыг ниити өөредилге школалары база Кызыл хоорайныӊ дугаары 1, 3, 4, 7, 9 ниити өөредилге школалары хамааржыр.

Киржикчилерниӊ кылып турар частырыглары:

1.Викторинага киржириниң дугайында негелделерни күүсетпейн турар.

2. Кандыг шрифт-биле харыылаарын айыткан турда, ук негелде база күүсеттинмээн.

3. Тодаргай бердинген айтырыгларга артык медээлер бердингенинден чамдык харыылар частырыглыг болу бергилээн.

4. Кичээнгей чок кылдынган, частырыглыг ажылдар бар.

5. Ат-сывы чок ажылдар бар.

6. Чогаал теориязынга хамаарыштыр жарнларны будап турар.

7. Тыва шрифтке (TUVA NEW) 14 дугаар шрифт-биле дүүштүр кылдынган ажылдар эвээш.

8. Коллективтиг харыылар чорудары негелдеде чок турган - ийи киржикчиниӊ адын бергеш, чаӊгыс харыы берген.

Ниити түңнелдер:

Олимпиада, мөөрейлер ажылдарын кылдынган негелделерге дүүштүр ажылдаар.

Ажылдарны тыва шрифтке (TUVA NEW) дүүштүр кылып чаңчыгар.

Ажылдарны кичээнгейлиг кылырын уругларга сүмелээр, башкыларның удуртулгага дүүштүр ажылдаанын хынап бээри чугула.

Орфографтыг, грамматиктиг частырыгларлыг ажылдар шуут чорутпас.

Идепкейлиг киришкен школаларныӊ өөреникчилеринге болгаш башкыларынга НАЦИОНАЛ ШКОЛАЛАР ХϴГЖҮДЕР
ИНСТИТУТТУӉ мурнундан өөрүп четтиргенивисти илереттивис.

Викторинаныӊ тиилекчилерин болгаш ады кирген идепкейлиг киришкен өөреникчилерниӊ грамоталарын дараазында адреске

келгеш ап аарын дыӊнадып тур: Кызыл хоорай, Калинин кудумчузунуӊ 1Б дугаарлыг бажыӊныӊ 423 дугаарлыг өрээл.


Ооржак Айрана Ахмедовна, 10 класс, Самагалтайныӊ 1 дугаары ортумак школазының өөреникчизи, башкызы - Элбек Эмма Кутузовна, (62 балл) - 1-ги черни алган

Догдугбай Айдысмаа Викторовна, 10 б класс, Сукпак сумузунуӊ Б.И. Араптан аттыг ортумак школазының өөреникчизи, башкызы - Доржукай Нина Чанзановна, (57 балл) - 2-ги черни алган

Даваа Сержиӊ Аясовна, 11 класс, Кызылдыӊ 4 дугаар ортумак школазының өөренкчизи, башкызы - Кашпыына Фаина Ивановна, (56 балл) - 3кү черни алган

Идекпейлиг киришкени дээш база 10 өөреникчини (Бимба Алена Артуровна, Донгак Чойгана Мергеновна, Серен Чечен-Чимис Саяновна, Кыргыс Саида Сергеевна, Донгак Белек Сергеевич, Соян Ай-Суу Чойган-ооловна, Конгар Айзат Айыс-кызы, Ховалыг Раджу Николаевич, Эрендей Виктория Сояновна, Куулар Дарый Мирославовна ) грамоталар-биле шаңнаткан.

 

Обновлено 03.12.2013 15:57
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ