Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

"Кавайымны ыры ааткан" PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
27.04.2012 17:52

Андрей Алдын-оолович  Монгушту бистиң  хөй кезиивис  Тыва Республиканың улустуң хөөмейжизи, алдарлыг ыраажывыс   кылдыр билир болгай бис. Ооң талантызы чыл келген тудум-на улам-на  частып, чечектелип, бисти өөртүп турар: ол чүгле хөөмейлээр, ырлаарындан аңгыда ыры аялгазы база шүлүктер чогаадырынга сундулуг. 2011 чылда  "Тываполиграф" типографиязы ооң "Кавайымны ыры ааткан" деп номун чырыкче үндүрген. Ук чыынды дөрт кезектиг:  "Шүлүктер" (авторнуң чогаатканы 11 шүлүк), "Ырлар" (аялгазы болгаш сөзү А.Монгуштуу), "Өңнүктерим сөзүнге бижээн ырларым", "Оюн-көргүзүглерге ырлагылаар ырларым".

"Ыры- кижиниң амыдыралын каастап чоруур каракка көзүлбес тускай, улуг-делгем хуулгаазын октаргай. Ооң күчү-күжү кырган-чалыы чокка арат-чоннуң сүлдезинге, чоргааралынга, уяраар сагыш-сеткилинге дээп, хей-аъдын көдүрүп, күш киирип чоруур. Ырылар төнчү чок, олар аңгы-аңгы үелерниң амыдыралын, өөрүшкү-муңгаралын, ынакшылын хөгжүмчү, ыраажыларның  ачызында ырлаттынып чоруур болганда, ыры бүрүзүнүң салым-чолу хөй-ле чылдар эрткенде, ноталыг номнар ачызында, чок-ла болза ырлаарынга ынактарның  ачызында чаңгыланып делгерей бээр дээрзинге чигзинмес-тир мен..." деп автор номунуң эге сөзүнде бижээн.

 

А.Монгуш "Хөңнүм болган сыгыт-хөөмей"

Хөңнүм болган сыгыт-хөөмей

Хөй-ле чонга аян тутсун!

 

Сыным болган сыгыт ырым

Шыргай чонга чүглер болзун!

 

Көскү-хөрээм чымчадыптар

Хөөмейимни салып берейн.

 

Эстеп челер күжүр оюм

Эзеңгизи шыңгыразын!

 

Андрей Монгуштуң ачазы Алдын-оол Монгуш чогаалчы дээрзин маңаа айтып кагза артык эвес боор, ынчангаш ооң оглунуң шүлүк чогаалынга салымныы куруг черден келбээни илдең-дир. Бо кайгамчык солун  номну  Тываның ном үндүрер чериниң бөрбек садыындан садып ап болур.

 

Обновлено 27.04.2012 18:25
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ