Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

ЧОГААЛЧЫГА ЧОНУ ЧОРГААРЛАНГАН PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
08.05.2012 07:37

 

Суурнуң культура одаа. Олче кирип кээрге, тыва дылда кылган тускай делгелгелерни келгеннер улуг сонуургал-биле көрүп турлар. Оларның аразында кырган-даа, аныяк-даа, школачы-даа назылыглар бар.

Көрүкчүлер залга олурупканда, үр-даа болбайн, башкарыкчылар сценаже үнүп келдилер. Олар орус, тыва дылдарга ол хүннүң буруулуг кижизи, Тываның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, шүлүкчү Болат Бурунааевич Маадыны чалай-дыр. Юбиляр кажан сценада белеткээн тускай олутка саадапканда, аңаа кожууннуң, Каа-Хем болгаш Дерзиг-Аксы суму чагаргаларындан, өөредилге килдизинден, Хоочуннар чөвүлелинден, Дерзиг-Аксы школазындан, Тываның Чогаалчылар эвилелинден, “Сылдысчыгаш” уруглар солунундан болгаш “Алдын-Кушкаш” уруглар сеткүүлүнден, кожууннуң төп библиотеказындан, кады ажылдап чоруур эш-өөрүнден чылыг, чымчак сөстер чаңгыланып, ооң чогаалдарындан орус, тыва дылдарга Дерзиг-Аксы ортумак школазының өөреникчилериниң уран номчулгалары болгаш шүлүкчүге тураскаадыглар-биле согажалаан концерт номерлери удаа-дараа болган. Аңаа сөс алганнар чогаалчының эң-не бөдүүнүн, биче сеткилдиин, чедип алган мергежилинге шынчы болуп, ажылдап эгелээн коллективинге ханы бердинип, аңаа ажылдап келгенин бедии-биле үнелеп, чоргаарал-биле чугаалап турган. Ооң эртеми – башкы. Ол хүндүлүг дыштанылгаже үнзе-даа, ам-даа Дерзиг-Аксы школазында ажылдавышаан.

Болат Бурунааевич белен эвес чуртталганы чурттап эрткен. Ол бичии чажындан-на ада-иезинден чарлып, хайлыг репрессияга таваржып, кадыг-бергени, адыг-шүжүгнү көрүп келген. Ынчалза-даа бодунуң чаныш-сыныш чок чоруу-биле, ону долганган кижилерниң улуг деткимчези-биле, ол-ла бүгүнү ажып, эртип шыдаан. Бодунуң сагыш-сеткилин дүвүредип чораан бодалдарын болгаш амыдыралының белен эвес ээр-дагыр оруктарынга тургулаан болуушкуннарын ол бодунуң шүлүктеринге илередип бижээн. Бо-ла бүгүнү юбиляр-биле ужуражылга үезинде сөс алганнар онзагайлап айтып, кижи тура-соруктуг-ла болза, чүнү-даа чедип ап болурун залда олурган аныяк өскенге угаадып чугаалап турганнар.

Чогаал ажылынче эге базымын Тываның улустуң чогаалчызы Сергей Пюрбю ужуктап, аңаа улуг деткимчени көргүскенин чогаалчы боду улуу-биле үнелеп, сактып чугаалаан. Ынчангаш ажылдан хостуг үелеринде демир-үжүүн тудупкаш, сеткилиниң ындынындан куттулган одуругларын ама саазынга бижип, ол чогаалдарын номнар кылдыр хуулдуруп келген. Бо хүннерде ол 5 шүлүктер номунуң автору. Ол боду Бии-Хем кожуунга төрүттүнген, а Каа-Хем кожуунда амыдырап, ажылдап, чурттап чоруур. Ооң шүлүктериниң аразында бир кол черни  Каа-Хем дугайында шүлүктер ээлеп турар. Оларның хөй кезии ырлар болу берген.

Чогаалчы Болат Бурунааевич Маадының 70 харлаан юбилейин кожууннуң төп ном саңының ажылдакчылары, удуртукчузу Людмила Дамбааевна Дагбаның башкарылгазы-биле, кожууннуң төп культура одааның ажылдакчылары-биле демнежип алгаш, организастап эрттирген...

Александр Шоюн.

Кызыл-Сарыг-Сеп-Кызыл.

2012 чылдың апрель 27.

Сылдысчыгаш” солуннуң бо чылдың май 1-8-те парлаттынган 18-19 дугаар үндүрүлгезинден кызыра парлаан.

 

Обновлено 08.05.2012 07:43
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ