Грибовка Фестиваль
logotype

"Чүглүг" чагааларга...

mengi-75@mail.ru

Тыва үжүктер

Бээр бас ҢҮӨ!

Тыва Википедия

 

Башкылар

Экии, хүндүлүг башкылар! Сайт кылдырар күзелдиг башкылар бар болза tuva@mail.ru че бижиптиңер.

Чижээ: менги.башкы.рф азы mengi.bashky.ru ышкаш боор.

Хүндүткел-биле, Эраст Хертек.

Тыва солуннар

БАЙЛАК МААДЫР (Баллада) PDF Печать E-mail
Автор: Меңги Ооржак   
08.05.2012 07:44

 

 

Куулар Черлиг-оол

I

Чааскаан артым диве, угбай,

Бүгү тыва чонуң бар-дыр.

Чалар оттуг тулчуушкунга

Бүзүрелиң кагбааның дег,

Байыскылаң командириң

Бар дег кылдыр бодай каавыт.

Тиилелгениң шөлүнге сен

 

Дидим, чоргаар чыскаалыр сен. 

 

Уттур боор бе, чүге уттур,

Ровнодан өөрүң келир.

Украина хостакчызы –

Улуг алдар сен сен, угбай.

Салым ынчаар чаяан магат,

Адың безин ыдык-тыр, о!

Чаңгыс эвес, муң-муң шериг

Аразынга чыскаалыр сен.

Тиилелге парадын бис

Экрандан көрүп аар бис.

Дидим чорук байлакшыткан

Эриг сеткил карааң чажын...

Сени көргеш, кылаш кылыр

Чеже кижи турбас дээрил.

Ээ-че, Байлак, эрес-ле сен.

Эктиң хере туттунуп чор.

Малың соондан салдынмайн,

Байлак адың бадыткадың.

Тыва чонуң адын сыкпаан

Тывызыктың тывызыы сен!

Аъттыг шериг кайгал чаңың

Ам-даа кагбаан хевээр-дир сен.

Ааржы дег аккыр хоюң

Аралап каап, дозуп чор сен.

Байлак ышкаш кызыл болза,

Малы-биле байып боор – деп,

Тыва чонуң бурун ижи

Тывызыыңның баажызы.

II

Бичии када эмчээ чыткаш,

Билген-даа боор силер, угбай.

Кадыыңарны айтырып кээр

Кандыг кижи турбады дээр.

-Кайгамчыктыг маадыр кижи

Чораан боду – телевизор –

Кара-оол дарга мону сөглээш,

Солун белек сунган ийик.

Хоюн дозуп чортуп чорааш,

Ховуга-даа көрүп боор-дур.

Делегейде сайзыралдың

Деңин тутчуп чор сен, угбай.

Мөзү быжыг үлегериң

Бөгүн биске дыка дөгүм.

Экранга сени көргеш,

Эрес-соруум кире бээр-дир.

Байлак деп ат – дириг маадыр

Бажымда бир таңма болган.

Үстүү Дээрде сүлдем ышкаш

Үүле-чолум чогутпушаан.

Доң кыжын суглук пактаар

Аъттың боду кээргенчиг.

Домак билбес адыгуузун

Ындыг боорга, кижи човаар.

Кайгамчыктыг чараш малдар

Дайынга өлүп, кырлып калган.

Карак чажын ол дээш безин

Даайларым чеже төкпээн...

Буступ дүшкен эрги төре

Бузут-хинчээн чеже көрбээн.

Мөзү-нүүрү быжыг кижи

Бөгүн биеэ туружунда.

Дайын-чааның кадыын көрүп,

Дадыкканы ындыг болбайн,

Оор-суктан, бөрүден-даа

Ол улуг когараваан.

Чадаанадан ырак эвес,

Бора-Булак хүннээректе

Саар малы кодан сыңмас,

Божа-хойтпаа бир-ле ээрем.

Каргыс чуртта өнчүтеннер

Шала буурап сестип турда,

Кара чаңгыс Байлак хевээр

Саанын хөйге үлеп орар.

Чааскаан артым диве, угбай.

Чаш-ла хаак дег төлүң хөй-дүр.

Байлак деп ат – тура-соруум –

Бажымда бир таңма болду.

09.02.10.

“Шын”, 2012 ч. май 5.

 

Обновлено 13.11.2012 17:36
 
Солун-дур бе? Эштериңге чугаала:

Архивте материалды комментарийлеп болбас...

Үлегер домактар

Аныяаңдан адың камна

Бак сагыш башка халдаар

Далашкан күске сүтке дүжер

Тывызыктар

Тывызыым дытта, тоолум дошта

Итпе, итпе, кузуптар мен

Ашак-кадай чогушкан, аал ишти тоттурган

Тариналар

ОМ МАНИ ПАД МЕ ХУМ

ОМ ТАРЕ ТУУ ТАРЕ ТОРЕ СУУ ХАА

ОМ АРА БАЗА НАДИ